ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי אחסנה ומכירה לעוברים היוצאים מישראל, במסופי הגבול היבשתיים בגין ונהר הירדן, של טובין פטורי ו/או חבי מכס ו/או מיסים
מספר מכרז: 2023/151/0060/00
תאריך פרסום: 02/05/2024
תאריך אחרון להגשה: 31/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 02/05/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 19/06/2024 שעה: 23:30