ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תנאי שימוש לאפליקציית נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון

כללי

אנו מודים לך על שבחרת לעשות שימוש באפליקציה של נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון (להלן: "האפליקציה") המנוהלת ומופעלת על-ידי רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות") ו/או מי מטעמה.

בהיכנסך לאפליקציה,וטרם ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האפליקציה או ביצוע שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באפליקציה ו/או ביישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש")ואת מדיניות הפרטיות המצורפת אליהם (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולחתום על הסכם השירות.

מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין הרשות לבין כל אדם,תאגיד או גוף אחר שיעשה שימוש באפליקציה ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באפליקציה ו/או שניתן להשיגו באמצעות האפליקציה (להלן: "המשתמש"). כל שימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות,כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הרשות,הזמינים לקריאה באפליקציה וכן באתר האינטרנט של הרשות בכתובת .http://www.iaa.gov.il

כניסה לאפליקציה וחתימה על הסכם השירות ו/או שימוש בשירותים, ביישומים ו/או במידע המוצגים בה מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות,ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם ללא כל הגבלה או הסתייגות. היה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות,הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באפליקציה זו.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באפליקציה. המשתמש לא יידרש לאשר את תנאי השימוש לאחר האישור הראשוני שניתן במסגרת החתימה על הסכם השירות,אך המשתמש יכול להתנתק מהשרות ולהסיר את האפליקציה בכל עת, על פי שיקול דעתו.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האפליקציה בכל עת, לכל פרק זמן,לצורך תחזוקה או לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה)לא תחייב בהודעה מראש או בהנמקה כלשהי.

בכל שאלה בקשר עם האפליקציה והשירותים הניתנים באמצעותה ניתן לפנות אלינו לדוא"ל: contactlb@iaa.gov.il

מידע שיימסר על ידי המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים והמידע שימסור, ככל שיידרש לעשות כן, במסגרת השימוש באפליקציה ו/או לצורך קבלת שירות כלשהו באמצעותה, הנם נכונים, אמינים,מלאים ומדויקים וכן כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש

. המשתמש באפליקציה, מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמשתמש באפליקציה הינו קטין (מתחת לגיל 18 (או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש באפליקציה, לרבות מסירת הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כאילו נעשו על פי אישור אפוטרופוס לפי כל דין. איסוף המידע אודות המשתמש וכן השימוש בו כפוף למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.

מובהר, כי הרשות שומרת לה את הזכות לשנות את אופן הרישום לאפליקציה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מודע ומסכים לכך שבמסגרת השימוש באפליקציה ייתכן שתאסוף האפליקציה מידע אישי לגבי המשתמש, הטלפון הנייד, הטאבלט או כל מכשיר אחר באמצעותו נעשה שימוש באפליקציה (לרבות כתובת ה–IP של המכשיר, מספר סידורי של המכשיר, סוג דפדפן, הגדרות שפה, מיקום גיאוגרפי וכיו"ב). מובהר, כי כל מידע כאמור יישמר על ידי הרשות, ככל שיישמר, בהתאם למדיניות הפרטיות ולהוראות החוק.

שימוש באפליקציה אין

לעשות שימוש בלתי מורשה באפליקציה. חל איסור להשתמש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין. אין להשתמש באפליקציה באופן העלול להזיק לאפליקציה, לתכנים הכלולים בה, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו.

אין לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאפליקציה, לשירותים, לתכנים,או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאפליקציה ו/או להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות המשתמש באופן מכוון על-ידי הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה של משתמש לתוכן באפליקציה במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באפליקציה זו, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האפליקציה או של מערכת המחשבים של הרשות או פגיעה בזכויות קניין רוחני של הרשות או של צד אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד הרשות במקרה כאמור.

קבלת הודעות באמצעות האפליקציה

כחלק בלתי נפרד מהשימוש באפליקציה ובשירותים הניתנים באמצעותה,עשויים להישלח למשתמש הודעות ועדכונים שונים, לרבות באמצעות הודעות מתפרצות (Notifications Push ,(גם כאשר האפליקציה סגורה או כבויה ובלבד שהמשתמש לא ביטל את אפשרות הפעלת מנגנון זה במכשיר שבידיו.

מובהר, כי הרשות תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך גם דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מטעם הרשות העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 .המשתמש רשאי, בכל עת,להודיע לרשות על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של הרשות. אי מתן הודעה כאמור משמעה כי המשתמש מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה.

המידע והתכנים באפליקציה

המידע, המוצרים והתכנים המוצגים באפליקציה, מוצגים כפי שהם (”Is-As”) הרשות לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המוצגים באפליקציה, לרבות אך לא רק, שינויים במועדי המראות או נחיתות, אי עמידה בלוחות זמנים ו/או ביטול טיסות וכיו"ב.כמו כן לא תישא הרשות בכל נזק,הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל. כמו כן הרשות לא תישא באחריות להתאמת האפליקציה לצרכי המשתמש.

באפליקציה זו יכול וימצאו קישורים לכתובות אינטרנט המצויות בשליטת צדדים שלישיים ואשר מכילות מידע של צדדים שלישיים (להלן: "קישור חיצוני").הרשות אינה מתחייבת כי הקישורים החיצוניים יהיו פעילים או יובילו לאתר אינטרנט פעיל ולא תהיה אחראית לקישור ו/או לשימוש בקישורים חיצוניים,והמשתמש או מי מטעמו לא יישמע בכל טענה כלפי הרשות בקשר לקישורים חיצוניים,לרבות ביחס לטיב הקישור החיצוני, המידע המפורסם דרכו וכיו"ב.

באפליקציה עשויים להיות מוצגים, בין היתר באמצעות קישורים חיצוניים, תכנים של צדדים שלישיים, לרבות תוכן פרסומי ומידע לגבי מוצרים או שירותים של אותם צדדים שלישיים.מידע זה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין הרשות אחראית לתוכן, לנכונות ולמהימנות המידע שמוצג או מופץ על ידי צדדים שלישיים כאמור ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באפליקציה ו/או בפרסומת באפליקציה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ובכפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באפליקציה, לרבות לתכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האפליקציה או הופעלו כתוצאה מהשימוש באפליקציה או דרך קישורים חיצוניים, לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמש ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש,לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באפליקציה זו. הרשות לא תהיה צד להתקשרות שתעשה באמצעות האפליקציה בין צדדים שלישיים ומפרסמים לבין משתמשים.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה לרבות שם, סימני מסחר (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), עיצוב האפליקציה, התכנים המתפרסמים בה על-ידי הרשות או מטעמה, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי,טקסט וכל חומר אחר הכלולים בה - הן של הרשות בלבד, או של צד שלישי ממנו קיבלה הרשות הרשאה.

אין באפליקציה או באמור בה, במפורש או במשתמע,משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בה, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים באפליקציה, ללא ההסכמה בכתב של הרשות.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתוכן המוצג באפליקציה ללא קבלת/הסכמת הרשות בכתב ומראש.

אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויות הקניין הרוחני של הרשות כמפורט לעיל ו/או כל זכות אחרת לרבות זכויות של צדדים שלישיים,לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (disassembly,compiling-de), engineering reverse , יצירת נגזרות עבודה המבוססות על האפליקציה, או שינויה בכל דרך אחרת או לנסות ולבצע שימוש באפליקציה או בחלק ממנה למטרות זדון או למטרות שאינן מטרות האפליקציה.

הגבלת אחריות

כל תוכן המתפרסם באפליקציה ניתן על סמך המידע הקיים אצל הרשות באותו מועד והינו לצרכי מידע בלבד. אין לראות בתוכן זה כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא והשימוש בתוכן הינו באחריות המשתמש בלבד.

כל שימוש באפליקציה יעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות בקשר לנזק שנגרם אגב השימוש באפליקציה, לרבות נזק עקיף, הנובע משימוש באפליקציה, לרבות אגב הסתמכות על תוכן המופיע באפליקציה, לרבות מידע של צדדים שלישיים.

מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באפליקציה, לרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאפליקציה ו/או לשימוש בה ו/או לשירות הניתן באמצעותה נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו, ישראל.

מובהר כי האמור חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאפליקציה זו דין זר.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאפליקציה מהווה הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בנוגע לכך.

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו.על מנת לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנו מספקים לך את המידע להלן לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באפליקציה ולכל הנוגע להתנהלותנו עם המידע הנאסף באפליקציה.

מבוא

מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו,המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באפליקציה, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הרשות במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באפליקציה ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באפליקציה וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו

. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש.

כל מידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ,( שיימסר לידי הרשות ו/או ייאסף על ידי הרשות ו/או האפליקציה ואשר יישמר על ידה, יישמר במאגר מידע של הרשות ו/או של כל מי מטעמה,בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

מסירת פרטים אישיים ואיסוף מידע

המידע הנאסף באמצעות האפליקציה (ככל שנאסף) כולל, בין השאר, פרטים אישיים שהמשתמש עצמו הזין בעת הכניסה ו/או לצורך קבלת שירות כלשהו באמצעות האפליקציה באפליקציה כגון שם, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון ומשמש לצורך זיהוי ו/או יצירת קשר עם המשתמש.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האמור אולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים במהלך השימוש באפליקציה עלולה שלא לאפשר ו/או לפגוע באפשרות מתן שירות כלשהו עבור אותו משתמש.המשתמש מוותר מראש ויהא מנוע מלעלות כל טענה, תביעה או בקשה נגד הרשות בקשר לשמירת המידע האמור במאגר המידע של הרשות, או אי-שמירתו.

באפליקציה נאסף מידע גם באופן אוטומטי, ביחס למשתמש ולשימוש הנעשה על ידו באפליקציה. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, פרטים לגבי:

  • דפוסי השימוש ופעילות המשתמש באפליקציה;
  • מזהי מכשירים או מזהים אחרים;
  • מידע הנוגע לתעבורה בשרתי אינטרנט;

מובהר ומוסכם על המשתמש, כי בעת שימוש באפליקציה, תהיה רשאית הרשות לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies) השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.

שימוש במידע

הרשות רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או במידע אשר נצבר אודות המשתמש במהלך השימוש באפליקציה, זאת על מנת להעניק את השירותים באמצעות האפליקציה, לשפר, להעשיר או לשנות את האפליקציה ו/או את השירותים, המידע והתכנים המוצעים באפליקציה. בנוסף,רשאית הרשות לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, בעצמה או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. יודגש,כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות של המשתמש והסכמתו לקבלת דיוור ישיר,תהיה הרשות רשאית לשלוח (בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה) למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות פרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הרשות ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור מכל הצדדים, והרשות מצדה מתחייבת לעצור כל התקשרות כאמור כלפי המשתמש.

מסירת מידע לצד שלישי

הרשות מתחייבת כי לא תעביר פרטים אישיים מזהים של המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

  • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה המשתמש ו/או מי מטעמו, לבצע באמצעות האפליקציה פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.
  • בשל צו שיפוטי המורה לרשות למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין הרשות ו/או מי מטעמה.
  • בכל מקרה בו תסבור הרשות, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרשות, למשתמש ו/או שצדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה הרשות לצד שלישי את הפעלת האפליקציה או חלקים מתוכה ו/או את זכויותיה או חובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הרשות להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר. גישה למידע המשתמש זכאי לדרוש מהרשות לעין במידע שנאסף אודותיו או לשנותו, וזאת בכפוף להוראת כל דין. כמו-כן זכאי המשתמש לבקש את מחיקת המידע שנאסף אודותיו ואשר נמצא בשליטת הרשות.

אבטחת מידע

הרשות מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות, מנגנונים ונהלים לאבטחת מידע אשר תפקידם לוודא עד כמה שניתן כי האפליקציה והמידע המועבר בין האפליקציה לבין שרתי הרשות נשמרים בצורה מאובטחת ומוצפנת תוך שימוש בתעודות דיגיטאליות, בהתאם להוראות החוק. עם זאת, הרשות מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאפליקציה תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, ו/או שהאפליקציה ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הרשות וכי ידוע למשתמש שהרשות לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת הרשות, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

הרשות אינה אחראית לאובדן מידע ו/או פגיעה במכשיר, להפעלת אפליקציות מובייל לא סדורות או תקינות, בגישה לאתרי אינטרנט שיש בהם סיכון או בניסיונות פריצה שנעשות כנגד האפליקציה של הרשות משום סיבה שהיא.

יובהר כי אין הרשות אחראית לתכולת המידע או אמינותו של המידע הנשמר במכשיר של המשתמש.