ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על עדכון תנאים במכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע גידור עסקאות Back Office עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז:  2022/070/0439/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.03.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר שלומי יזרעאל shlomiiz@iaa.gov.il פקס: 03-9721723  טלפון: 03-9750659

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.