ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: להתקשרות בחוזה לאספקת, התקנת ואחזקת מצברי ליתיום עבור טרקטורים חשמליים ומטענים למצברי ליתיום עבור טרקטורים חשמליים, עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/070/0190/00

מועד אחרון להגשת הצעות04/05/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' אורית צלח orittz@iaa.gov.il    פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750589/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.