ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי לקבלת שירותי דיגום ואנליזה של שפכים, קולחין, מים, קרקע ומזון בנתב"ג.

עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/070/0015/00

מועד אחרון להגשת הצעות21/07/2022 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' עדי מתנה-חנוך  AdiMa@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 

טלפון: 03-9751641/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.