ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקט, פיקוח הנדסי, תאום תכנון, חישוב כמויות, עריכת מסמכי מכרז, בדיקת חשבונות סופיים ובקרת תכנון בפרויקטי סלילה ותשתיות, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/073/0012/00
תאריך פרסום: 27/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 06/08/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז