ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לרכישה ואספקת גרורים וציוד ייעודי נלווה, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/073/0005/00
תאריך פרסום: 17/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 22/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז