ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקה והתקנת מידוף תעשייתי, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/070/0137/00
תאריך פרסום: 06/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 11/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז