ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע פעילויות הדרכה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/070/0068/00
תאריך פרסום: 25/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 01/08/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 25/06/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 01/08/2024 שעה: 10:00