ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי אספקה ואחזקת תשתיות כבילה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/197/0011/00
תאריך פרסום: 28/05/2024
תאריך אחרון להגשה: 11/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/05/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 11/07/2024 שעה: 10:00