ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לביצוע קורסים למיומנויות הניהול עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 171
תאריך פרסום: 18/12/2023
תאריך סיום פרסום: 18/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: האוניברסיטה הפתוחה
פרטי ההודעה: