ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הפצה בקשר עם הנפקה/הנפקות של אגרות חוב למשקיעים מסווגים או לציבור, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 02
תאריך פרסום: 07/01/2024
תאריך סיום פרסום: 07/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2032 - 08.04.2024
שם ספק/לקוח: לידר הנפקות (1993) בע"מ
פרטי ההודעה: