ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לבניה והקמת מגדל פיקוח בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2012/074/0034/00
תאריך פרסום: 29/10/2012
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 14/01/2013

כללי

שם הזוכה: דניה סיבוס בע"מ
כתובת: יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
סכום הזכייה: 78,901,368 ₪