ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תכנית ניהול והפחתת פליטות גזי חממה בנתב"ג - תקציר

תכנית ניהול והפחתת פליטות גזי חממה בנתב"ג - תקציר מוצגות 0 תוצאות

נמל התעופה בן גוריון פועל בשנים האחרונות לצמצום השפעתו על הסביבה על ידי קידום ויישום תוכניות בתחומי הרעש, ניהול והתייעלות אנרגטית, ניהול פסולת ומחזור וניהול היבטים נוספים בתחומי השפעת השדה על הסביבה. אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים ביותר היום הוא המאבק בהתחממות הגלובאלית. האופן המרכזי בו חברות מתמודדות כיום עם האתגר, הינו צמצום פליטת גזי חממה כתוצאה מפעילות האדם.

מאז 2010, נערך מיפוי של טביעת הרגל הפחמנית של השדה, וב-2015 הצטרפה רש"ת לתוכנית הבינ"ל Airport Carbon Accreditation (ACA), לניהול פליטות הפחמן כשדה ברמה 1 – מיפוי הפליטות והתחייבות ההנהלה לניהול הפליטות. בשנת 2016 הוסמך השדה לרמה 2 לפי התכנית – ניהול הפליטות. במסגרת זו,  נערכה תכנית מקיפה לניהול וצמצום פליטות גזי החממה בשדה, כולל פירוט האמצעים וקביעת יעדים להפחתה. התכנית כוללת גם פירוט של מסגרת ארגונית התומכת בהוצאתה אל הפועל, אסטרטגיית יישום המיזמים להפחתת הפליטות, הכשרות עובדים והגברת מודעות מחזיקי העניין (עובדים, ספקים וזכיינים וציבור הנוסעים), וכן ביצוע מבדקים ובקרות תקופתיות אחר קצב יישום התכנית.

המסגרת הארגונית לניהול פליטות
מדיניות הרשות לניהול פליטות גזי חממה נכללת במסגרת המדיניות הסביבתית הכללית. המדיניות עודכנה בשנת 2020 ואושרה ע"י ההנהלה במסגרת סקר ההנהלה השנתי שנערך בחודש אפריל 2021 המדיניות הסביבתית של הרשות מפורסמת באתר הרשות[1].

כחלק מההיערכות ליישום תכנית ניהול טביעת הרגל הפחמנית, פועלת ועדת היגוי ייעודית המורכבת מבעלי התפקידים הרלוונטיים ביחידות השונות. תחומי הפעילות העיקריים של הועדה כוללים:

 • ניסוח החזון האסטרטגי בתחום פליטות גזי החממה
 • קביעת ואישור יעדים לחסכון ולהפחתת פליטות
 • הכנת ואישור תכנית עבודה להטמעת אמצעים ושיטות לחיסכון באנרגיה
 • מעקב ובקרה אחר ההתקדמות (כולל ניטור ומדידת החיסכון המושג)
 • זיהוי והסרת חסמים ליישום התכנית

בנוסף לועדת ההיגוי, בהתאם לתקנות משרד האנרגיה, פועל בנתב"ג ממונה  אנרגיה האחראי לתיקונים מהירים של תקלות הגורמות לאיבוד אנרגיה, פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות אנרגטית, מדידת את צריכת האנרגיה החודשית ועוד.

יעדי הפחתת פליטות
יעד הפחתת הפליטות שנקבע שאף לצמצום של 10% בממוצע הפליטות לנוסע בשנת 2020, ביחס לשנת 2016, לרמה של 4.23 ק"ג CO2e לנוסע.

לצורך עמידה ביעד, רשות שדות התעופה מקדמת בנתב"ג מספר מהלכים למטרה זו, כאשר המהלך המרכזי הוא חיבור השדה למערכת הולכת הגז הארצית. למהלך זה, מעבר למשמעויות ההנדסיות והכלכליות, ניכרת גם חשיבות סביבתית, היות וצריכת אנרגיה שמקורה בגז טבעי הינה נקייה יותר בהשוואה לחשמל המסופק במערכת החשמל הארצית או לשריפת דלקים מקומית לייצור חשמל.

התקנת גנראטור חמישי במחזור משולב והפעלת מרכז האנרגיה המבוסס גז טבעי, בהתאם להיתכנות הכלכלית, מהווים שינוי מהותי במתכונת התפעולית של מערך ייצור החשמל בשדה. כ-30% מסך צריכת החשמל של נתב"ג מתוכנן מייצור עצמי, ויחליף בכך חשמל שכיום נרכש מחח"י ומיצרנים פרטיים. מהלך מרכזי נוסף לצמצום הפליטות הוא הקמת מתקן פוטו-וולטאיים בהספק 3.5 MW בשלב הראשון (לייצור חשמל מאנרגיית השמש) והתייעלות אנרגטית בתחום התאורה, אשר תורם להפחתה משמעותית של פליטות גזי החממה בשדה.

אסטרטגיית יישום ומימוש מיזמי הפחתת הפליטות
טרם אישורו של פרויקט חדש, מוגש עבורו מסמך המכונה "דף פרויקט", הכולל פירוט של הרציונל, מערכת השיקולים ההנדסיים, כלכליים ו/או רגולטורים, התועלות, העלויות, ומסגרת הביצוע של הפרויקט (כוח אדם, תקציב ולו"ז). מסמכים אלה חיוניים על מנת למפות את הפרויקטים ולהציגם להנהלה בכדי לתת לה כלים לקבלת החלטות בנוגע לקידומם, תוך בחינה של כלל הגורמים העלולים להשפיע על הפרויקט.

לצורך ניהול מיטבי של פרויקטים הנדסיים, קיים נוהל המגדיר מסגרת הכללית לתהליך ניהול פרויקטים הנדסיים, כולל עקרונות לקבלת החלטות, עקרונות האחריות והסמכות, מנגנוני הניהול והתהליכים הקשורים בייזום, ניהול, ביצוע, מימוש ובקרה של פרויקטים הנדסיים. הנוהל מגדיר שלבים בייזום הפרויקט ומימושו.

הגברת מודעות והכשרות
לשם העלאת המודעות בקרב העובדים לסוגיות סביבתיות שונות ובראשן שינויי האקלים והפחתת פליטות גזי החממה, מועברות הדרכות ליחידות השונות בנתב"ג ע"י אגף איכות הסביבה. נושאי ותדירות ההדרכות מבוססים על תכנית שנתית  המפרטת את מידת ההשפעה של העובדים במחלקות השונות ואת ההדרכות והתכנים שיש להעביר להם במהלך כל שנה.
ההדרכות כוללות בין היתר את הנושאים הבאים:

 1. הצגת תכנית ה-ACA ותכנית ניהול הפליטות בנתב"ג.
 2. מידע בסיסי בנושא שינויי אקלים ופליטות גזי החממה.

מבדקים ובקרה
רשות שדות התעופה הוסמכה לתקן בינלאומי לניהול סביבתי ת"י ISO14001:2004, המהווה כלי לניהול התהליכים הסביבתיים המתקיימים בארגון. במסגרת תהליך ההסמכה לתקן, הטמיעה הרשות תכנית עבודה אופרטיבית כוללת להגנה על הסביבה ולמזעור ההשפעות הסביבתיות וטביעת הרגל הסביבתית והפחמנית של נתב"ג.

תהליך הניהול והבקרה במערכת לניהול איכות הסביבה מתבסס על מודל ה-PDCA (Plan Do Check Act).

פעולות הבקרה וההערכה שמתבצעות ברש"ת בתחום איכות הסביבה כוללות:

 • ניתוח השפעות סביבתיות.
 • אפיון והערכת עמידה של דרישות הדין הסביבתיות הרלוונטיות.
 • מבדקים וסיורים פנימיים תקופתיים לאיתור פערים ונקודות לשיפור.
 • טיפול באי התאמות.
 • איסוף, ניטור ומדידה מתמשכים של מדדי תפעול וצריכה לצורך בדיקת עמידה ביעדים שהוגדרו.
 • זיהוי וניתוח תחומים לשיפור וייזום פרויקטים לשיפור וחסכון במשאבים.
 • סקרי הנהלה להערכת הביצועים הסביבתיים של מערכת לניהול איכות הסביבה ברש"ת.

 

 

[1] https://www.iaa.gov.il/en/environment-and-sustainability/environmental-management-systems/