ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלה של בית קפה במתחם חניון המוניות בחניון מס' 22, בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0001/00
תאריך פרסום: 29/06/2023
תאריך אחרון להגשה: 02/08/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 29/06/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 05/07/2023 שעה: 23:59