ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל במתח גבוה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/070/0017/00
תאריך פרסום: 08/05/2024
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 08/05/2024