ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים בנקאיים באולם מקבלי הפנים שבבניין הקרקעי בטרמינל 3
מספר מכרז: 2023/151/0067/00
תאריך פרסום: 28/12/2023
תאריך אחרון להגשה: 31/01/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/12/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 06/01/2024 שעה: 23:30