ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי אספקה ואחזקה של מצלמות טמ"ס וציוד נלווה, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0058/00
תאריך פרסום: 21/03/2024
תאריך אחרון להגשה: 17/06/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 21/03/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 05/05/2024 שעה: 23:30