ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, החלפה ושיפוץ משאבות, צנרת, אביזרים וחלקים נוספים הנדרשים למכוני ביוב וניקוז, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0044/00
תאריך פרסום: 27/11/2023
תאריך אחרון להגשה: 04/01/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 27/11/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 04/01/2024 שעה: 23:30