ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי רכישה, אספקה ואחזקת שעונים מסונכרנים, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0033/00
תאריך פרסום: 04/12/2023
תאריך אחרון להגשה: 18/01/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 04/12/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 28/12/2023 שעה: 23:30