ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תאורת מסלולים ותשתיות חשמל ותקשורת, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0005/00
תאריך פרסום: 27/04/2023
תאריך אחרון להגשה: 12/06/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 27/04/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 30/05/2023 שעה: 12:00