ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ניקיון, סבלות ואחזקה בשדה התעופה רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0394/00
תאריך פרסום: 27/03/2024
תאריך אחרון להגשה: 09/05/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 27/03/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 10/04/2024 שעה: 16:00