ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת מנוף חשמלי-זחלי עם סל הרמה ואחזקתו עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0349/00
תאריך פרסום: 04/03/2024
תאריך אחרון להגשה: 08/04/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 04/03/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 07/04/2024 שעה: 23:30