ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי בקרה הנדסית-כלכלית עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0291/00
תאריך פרסום: 11/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 20/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 11/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 19/11/2023 שעה: 23:30