ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות לחטיבת מסופים ושתפ"א
מספר מכרז: 2023/070/0282/00
תאריך פרסום: 30/10/2023
תאריך אחרון להגשה: 04/12/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 30/10/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 13/11/2023 שעה: 23:30