ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ביטוח נסיעות לחו"ל לעובדי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0224/00
תאריך פרסום: 31/08/2023
תאריך אחרון להגשה: 07/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 31/08/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 06/11/2023 שעה: 12:00