ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0223/00
תאריך פרסום: 03/08/2023
תאריך אחרון להגשה: 18/09/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 03/08/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 18/09/2023 שעה: 10:00