ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי תמלול והקלטה של ישיבות מועצת רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0145/00
תאריך פרסום: 29/06/2023
תאריך אחרון להגשה: 10/08/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 29/06/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 09/08/2023 שעה: 12:00