ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
התקשרות בחוזה לביצוע עבודות סימון כבישים ומסלולים, תמרורים והסדרי תנועה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/073/0041/00
תאריך פרסום: 09/01/2023
תאריך אחרון להגשה: 16/03/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 09/01/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 26/02/2023 שעה: 12:00