ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
התקשרות בהסכם למתן שירותי תכנון כוללני ופיקוח עליון לתכנון מבנה טרמינל ראשי חדש במסוף המעבר היבשתי "מנחם בגין" עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0512/00
תאריך פרסום: 06/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 09/05/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 06/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 08/05/2023 שעה: 12:00