ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי גינון בשד"ת חיפה, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0507/00
תאריך פרסום: 09/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 01/05/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 09/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 23/03/2023 שעה: 12:00