ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי תכנון מיזוג אוויר עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0476/00
תאריך פרסום: 06/02/2023
תאריך אחרון להגשה: 14/03/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 06/02/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 13/03/2023 שעה: 12:00