ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תכנון, הסדרה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0472/00
תאריך פרסום: 17/08/2023
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 17/08/2023