ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי פיקוח למערכות חשמל ובקרה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0449/00
תאריך פרסום: 11/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 13/06/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 11/05/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 12/06/2023 שעה: 12:00