ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 20/07/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 13/12/2023 שעה: 23:30