ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ לאינטגרציית טכנולוגיות ביחידות נת"א עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0405/00
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך אחרון להגשה: 07/03/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 30/01/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 06/03/2023 שעה: 12:00