ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת מדים לעובדי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0390/00
תאריך פרסום: 22/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 22/05/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 16/07/2023 שעה: 23:30