ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי טיסות כיול לעזרי ניווט, אספקה והתקנת מערכת כיול ובדיקות תהליכים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0336/00
תאריך פרסום: 18/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 28/09/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 18/05/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 03/09/2023 שעה: 23:30