ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, אחזקה והדרכה של מערכות נשימה פתוחות למחלקת שירותי הצלה וכיבוי אש, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0131/00
תאריך פרסום: 15/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 29/06/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 15/05/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 28/06/2023 שעה: 12:00