ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי חילול שכר לעובדי וגמלאי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0328/00
תאריך פרסום: 23/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 08/06/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 23/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 07/06/2023 שעה: 12:00