ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייצור, אספקה, התקנה ואחזקה לדלתות נגללות ומתרוממות, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0051/00
תאריך פרסום: 21/05/2024
תאריך אחרון להגשה: 27/06/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 21/05/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 05/06/2024 שעה: 23:30