ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לאספקת שטיחי טיאוט לניקוי מסלולים מסוג FOD BOSS מתוצרת חברת AEROSWEEP Pty.Ltd עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 09
תאריך פרסום: 27/03/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 24/04/2023
תאריך סיום פרסום: 24/04/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: AEROSWEEP Pty.Ltd
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296