ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, הדרכה, אחזקה ושדרוגי תוכנה של מסכי תצוגת תמונת מכ"מ אווירית מתוצרת ScioTeq bv למגדלי פיקוח ויחידות הבקרה ברש"ת
מספר ההודעה: 03
תאריך פרסום: 15/02/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 05/03/2024
תאריך סיום פרסום: 05/03/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 3 שנים ואופציה נוספת של 24 חודשים ,בכל תמהיל שתקבע הרשות
שם ספק/ים: ScioTeq bv
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר משה פישר
דוא"ל איש קשר: moshefi@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608