ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה להתקשרות לביצוע קורסי גפ"מ עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 26
תאריך פרסום: 11/12/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 27/12/2023
תאריך סיום פרסום: 27/12/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 36 חודשים
שם ספק/ים: פזגז בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט במודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' איה פלג
דוא"ל איש קשר: ayape@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296