ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שרותי אספקה, התקנה, אחזקה ושדרוגים למערכת בקרת חשמל, אנרגיה, מים ומיזוג האוויר בשדה התעופה רמון
מספר ההודעה: 24
תאריך פרסום: 22/11/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 11/12/2023
תאריך סיום פרסום: 11/12/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: ליד בקרה בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר ערן רש
דוא"ל איש קשר: eranru@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608