ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי תכנון, אספקה והתקנה, ניטור ואחזקת מערכת ממוחשבת לקריאת מוני חשמל, רבי מודדים, רכיבי חשמל ומוני מים בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 17
תאריך פרסום: 20/07/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 08/08/2023
תאריך סיום פרסום: 08/08/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: חברת מיניסי כתום בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר משה פישר
מספר פקס: 03-9752608