ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי תכנון, אספקה, הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מערך התקשוב
מספר ההודעה: 12
תאריך פרסום: 18/06/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 36 חודשים
שם ספק/ים: חברת נס א.ט. בע"מ
שווי ההתקשרות: כ – 137,000 ₪ לשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר אילן כהן
דוא"ל איש קשר: ilanco@iaa.gov.il