ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח אחריות נושאי משרה עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 83
תאריך פרסום: 04/07/2023
תאריך סיום פרסום: 04/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2023 - 01.07.2023
שם ספק/לקוח: איילון החברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: