ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
חוזה התקשרות למתן שירותי פיקוח על מערכות גילוי אש, המותקנות בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0001/00
תאריך פרסום: 16/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 20/04/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 16/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 17/04/2023 שעה: 12:00