חיפוש באתר
 

הצטרפות לרשימת המציעים

ועדת המכרזים של רשות שדות התעופה (רש"ת) מנהלת רשימות מציעים מסווגות הערוכות לפי סוגי התקשרויות בתחומים שונים לפי פעילותה
וצרכיה של הרשות.
במידה והינך מעוניין להיכלל ברשימה לסוג התקשרות מסוים, לגביו מתקיימת רשימת מציעים, עליך להגיש בקשה באמצעות האתר לועדת
המכרזים, בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לעניין. הכללתך ברשימת המציעים המסווגת תיבחן ע"י ועדת המכרזים והודעה, בדבר
החלטתה בקשר לאמור, תשלח אליך בעתיד.
התנאים והדרישות מופיעים בקובץ המצורף לסוג ההתקשרות המסוים. יודגש, כי הצטרפות לרשימה הינה במועדים שיפורסמו, בהתאם למפורט
בתנאי ההצטרפות לרשימה הרלוונטית ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים.

סוגי התקשרויות
 

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר